Regulamin

Definicje użyte w regulaminie:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin
 2. System - system internetowy topx.pl
 3. Strona - serwis internetowy podpięty do Systemu w celu zamieszczania na nim treści
 4. Link - klikalny link emitowany na Stronie
 5. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w serwisie posiadająca siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa Polskiego
 6. Pakiet - oferta, usługa umożliwiająca utworzenie Projektu (lub kilku projektów) zgodnie ze specyfikacją podaną dla danego Pakietu
 7. Projekt - dane strony internetowej wprowadzone przez użytkownika w celu zamieszczania Linków (w obrębie posiadanego Pakietu)
 8. Panel Użytkownika - funkcjonalność Systemu dostępna dla zalogowanego Użytkownika
 9. Kredyt - środki na zakup Pakietu. W standardowej ofercie 1 Kredyt odpowiada 1 zł netto
 10. Reklamodawca - Użytkownik wprowadzający przynajmniej jeden Projekt

REGULAMIN

 • Postanowienia ogólne
 1. System jest własnością firmy Seo Solutions, REGON 241395902, NIP 5472108546 z adresem Bielsko-Biała 43-300 ul. Kustronia 4/90, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
 2. System służy do emisji Linków i treści na Stronach na zasadach opisanych na kartach (stronach) poszczególnych ofert.
 • Złożenie zamówienia
 1. Aby złożyć zamówienie użytkownik musi mieć dostęp do przeglądarki internetowej i posiadać aktywne konto w Systemie.
 2. Aby założyć konto należy podsiadać wcześniej założone konto pocztowe e-mail i podać adres przy rejestracji w formularzu. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy potwierdzić adres e-mail klikając w link aktywacyjny w wiadomości e-mail (możliwe jest założenie konta bez podawania adresu e-mail, usługa taka może zostać zrealizowana bezpłatnie po wcześniejszym kontakcie z Administracją Systemu).
 3. Złożenie zamówienia następuje po zalogowaniu się na cześniej utworzone konto i kliknięcie w przycisk zakupu przy danym Pakiecie.
 4. Aby zakup był możliwy Użytkownik musi posiadać na swoim koncie wcześniej doładowane środki w wysokości nie mniejszej niż podana cena Pakietu.
 5. Możliwe jest załadowanie środków poprzez szybkie płatności internetowe jak również na podstawie wcześniej wygenerowanej faktury proforma (w przypadku proforma należy się skontaktować bezpośrednio z Administracją).
 6. Do każdej płatności wystawiania jest faktura VAT.
 7. Po wykupieniu Pakietu użytkownik tworzy Projekt wypełniając we własnym zakresie odpowiedni formularz. W przypadku błędnie wypełnionego Projektu Moderator wprowadzi odpowiednie poprawki lub poprosi Użytkownika o poprawienie wg. zaleceń.
 8. Wprowadzony przez użytkownika Projekt zostanie zmoderowany najpóźniej w następnym dniu roboczym.
 • Projekty (linkowanie)
 1. Użytkownik dodający do systemu Projekt oświadcza, że ma prawo do linkowania strony internetowej będącej przedmiotem projektu.
 2. Zabrania się dodawania Projektów z Linkami prowadzącymi do dokumentów i stron o treściach:
  - pornograficznych, erotycznych (jak i do produktów erotycznych)
  - randkowych
  - farmaceutycznych w szczególności sterydów i produktów sterydopodobnych, produktów faramceutycznych dla dorosłych (np. viagra)
  - niedozwolonych przez prawo jak i treściach niedopuszczonych do reklamy
  - związanych z działalnością kasyn
  - przeznaczonych dla pełnoletnich
  - nawołujących do przemocy oraz naruszających dobra lub prawa autorskie jak i do stron szkodliwych, niemoralnych
  - spamerskich
  - niechlujnie przygotowanych
  - nieprzydatnych lub nieczytelnych
 3. Dodatkowo System zastrzega sobie prawo do moderowania i odrzucania Projektów, które budzą jakiekolwiek wątpliwości związane z powyższymi wyłączeniami (w każdym przypadu zostanie podana informacja o powodach odrzucenia).
 4. Prawidłowość wprowadzanych danych spoczywa na Reklamodawcy.
 5. System nie gwarantuje wzrostu pozycji w wyszukiwarkach internetowych.
 • Dostawa
 1. Dostawa Usług odbywa się w formie elektronicznej.
 2. Dostawa w ramach Systemu odbywa się na zasadzie publikacji treści z Linkami i zapisaniu Raportu z linkami dostępnego dla Użytkownika w Panelu Użytkownika
 3. Czas i tempo publikacji zamówionych treści zależny jest od ustawień Projektu i może być ustawiony minimalnie w zakresach dobowych. Dokładny czas zależny jest od harmonogramu i aktualnego obciążenia Systemu.
 • Odstąpienie od umowy
 1. Użytkowniowi, który jest Konsumentem (również przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, który zawiera Umowę sprzedaży nie związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Usługi
 2. System przed zawarciem Umowy wymaga od Użytkownika wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy i przyjęcia do wiadomości o braku możliwości odstąpienia od umowy, gdy usługa zostanie w pełni wykonana
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia częściowo spełnione. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez System.
 4. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć stosowne oświadczenie woli na adres e-mail: seosolutions@i4a.pl lub składając oświadczenie na piśmie na adres firmy. Przykładowy wzór oświadczenia:
  Ja ............................ (imię i nazwisko) niniejszym informuję o odstąpieniu od zawartej umowy.
  Adres kupującego: .................................
  Data zawarcia umowy ...............................
  Data odstąpienia: .................................
  Podpis: ........................................... (w przypadku formy drukowanej)
 • Reklamacje
 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi nie są realizowane przez System lub są realizowane niezgodnie z ofertą.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres fizyczny lub adres e-mail seosolutions@i4a.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, dokładny opis stanu faktycznego i ewentualnie żądanie Użytkownika.
 4. System zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Usługobiorcy reklamacji (zawiadomienia) w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na ustosunkowanie się do reklamacji, przed rozpatrzeniem reklamacji Serwis zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni.
 • Rezygnacja z uczestnictwa
 1. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w Systemie, aby zamknąć swoje konto należy napisać mail z oświadczeniem woli o usunięcie konta na adres seosolutions@i4a.pl.
 2. Użytkownik może zostać usunięty z Systemu w przypadku łamania regulaminu. System zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z Systemu bez podania przyczyny (jednak w każdym przypadu zostanie podana informacja o powodach usunięcia).
 • Postanowienia końcowe
 1. Przy zakładaniu konta w Systemie automatycznie zaznaczana jest opcja powiadomień dotyczących Systemu (użytkownik ma możliwość wyłączenia powiadomień w zakłade "Moje dane").
 2. System zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 6-08-2022
Przejdź do: Polityka Prywatności.